Wiadomości

31 / 01 / 2014

Witamy w na stronie programu partnerskiego

Program Partnerski Just Travel - innowacyjny program partnerski dla osób pragnących w łatwy i szybki sposób zacząć zarabiać w internecie.

więcej

Zasady współpracy

Strona główna O programie Zasady współpracy

Regulamin Serwisu

Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy:

 1. Wydawcą, (zwanym także afiliantem)

oraz

 1. WNT Sp. z o.o. z siedzibą w Kielnarowej 20 36-020 Tyczyn, Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363268, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 517-03-29-931, REGON 180601926, Zwaną dalej Programem Partnerskim Just Travel

Wydawca akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Programem Partnerskim Just Travel. zgodnie z Regulaminem.


§1 Preambuła


 

 1. Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy Programem Partnerskim Just Travel a Wydawcą. Programem Partnerskim Just Travel udostępnia odnośniki i reklamy, które są prezentowane na stronach internetowych należących do Wydawcy. Regulamin obejmuje warunki emisji reklam i odnośników oraz zasady rozliczeń pomiędzy Programem Partnerski Just Travel a Wydawcą.


 

§2 Definicje


 

 1. Program afiliacyjny - zbiór zasad określający sposób wynagradzania Wydawców za promowanie produktów lub usług Reklamodawcy wraz z narzędziem (oprogramowaniem) niezbędnym do poprawnego rozliczenia należnego z tego tytułu Wynagrodzenia dla Wydawcy. Program Partnerski Just Travel przekazuje Wydawcy informacje na temat warunków wynagradzania Wydawcy, adres strony docelowej, okres w którym emitowane będą reklamy, udostępnia kreacje reklamowe.

 2. Sieć programów afiliacyjnych - platforma łącząca Reklamodawców (ich programy afiliacyjne) z Wydawcami. Platforma jest własnością Organizatora i jest przez niego obsługiwana. Reklamodawcy i Wydawcy mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w sieci programów afiliacyjnych na zasadach niniejszego regulaminu. Strona internetowa sieci programów afiliacyjnych jest dostępna pod adresem www.pp.just-travel.pl

 3. Organizator - Firma WNT Sp. z o.o. , z siedzibą w Kielnarowej 20 36-020 Tyczyn oraz podmioty działające na rzecz i w imieniu WNT Sp. z o.o.

 4. Wydawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, emitująca reklamy w Internecie spełniłająca warunki wskazane w niniejszym Regulaminie, niezbędne do uzyskania statusu Wydawcy.

 5. Reklamodawca - Przedsiębiorca, który zawarł z Organizatorem umowę o świadczeniu usług obejmujących przygotowanie i udostępnienie przez Organizatora Programu Afiliacyjnego, prowadzący sprzedaż produktów lub usług drogą elektroniczną.

 6. Użytkownik - każda osoba korzystająca z Internetu, która wykonuje czynności w postaci kliknięcia w reklamę umieszczoną na Stronie Wydawcy przekierowujący na stronę Reklamodawcy, za co Wydawca jest wynagradzany.

 7. Strona internetowa (strona WWW) - dokument umieszczony w sieci internetowej pod indywidualnym adresem URL. Utworzony w którejś z odmian języka SGML (HTML, XML), interpretowany po stronie użytkownika za pomocą przeglądarki.

 8. Serwis internetowy – zbiór wzajemnie powiązanych stron internetowych, łączących treści, grafikę oraz mechanizmy informatyczne.

 9. Link Docelowy – element umieszczony w przekazie internetowym (strona internetowa, aplikacja internetowa, mailing itp.), którego kliknięcie powoduje przekierowanie na Stronę Docelową.

 10. Strona Docelowa – strona internetowa Reklamodawcy lub strony internetowe Reklamodawcy wskazane w Programie Partnerskim Just Travel, do których Reklamodawca posiada pełnię praw.

 11. Sieć Programów Afiliacyjnych - platforma łącząca Programy Afiliacyjne Reklamodawców z Wydawcami. Platforma jest własnością WNT Sp. z o.o. i jest przez niego obsługiwana. Strona internetowa sieci programów afiliacyjnych jest dostępna pod adresemwww.pp.just-travel.pl.

 12. Strona Wydawcy - strona internetowa, na której umieszczany jest link do Strony Reklamodawcy umieszczony przez Wydawcę, który uczestniczy w Programie afiliacyjnym.

 13. Kreacja - przekaz reklamowy tekstowy lub graficzny wykonany w dowolnej technice, umieszczony w obrębie sieci Internet.

 14. Lead - oznacza wykonanie przez Użytkownika czynności określonej w Programie Afiliacyjnym, który do Strony Docelowej trafił przez Stronę Wydawcy w warunkach które reguluje Program Afiliacyjny. Leadem może być np. wypełnienie formularza, wypełnienie ankiety.

 15. Sell-Lead – oznacza wykonanie przez Użytkownika czynności określonej w Programie Afiliacyjnym, który do Strony Docelowej trafił przez Stronę Wydawcy w warunkach które reguluje Program Afiliacyjny. Sell-Leadem może być zakup produktu lub usługi dostępnej na Stronie Docelowej.

 16. Kliknięcie - w programie afiliacyjnym to zaznaczenie i wybranie przez Użytkownika na stronie internetowej Afilianta Linku Docelowego.

 17. Ruch – określenie obejmujące prawidłowe Kliknięcia, Kontakty, Leady i Sell-Leady które potwierdził i zaakceptował Reklamodawca lub Program Partnerski Just Travel.

 18. Sztuczny Ruch - określenie obejmujące nieprawidłowe Kliknięcia, Kontakty, Leady i Sell-Leady których nie zaakceptował Reklamodawca lub Program Partnerski Just Travel.


 

§3 Postanowienia wstępne


 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Afiliacyjnym jest zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu i warunków Programu Afiliacyjnego, w których Wydawca będzie uczestniczył oraz uzyskanie autoryzacji ze strony Programu Partnerskiego Just Travel.

 2. Klikniecie przycisku "Zarejestruj" oznacza bezwarunkową akceptację wszystkich postanowień Regulaminu. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia uczestnictwo w Programie Afiliacyjnym.

 3. Uzyskanie przez Wydawcę dostępu do uczestnictwa w Programie Afiliacyjnym oznacza zgodę ze strony Programu Partnerskiego Just Travel na zawarcie Umowy na warunkach wskazanych niniejszym Regulaminem (dalej jako: Umowa). Zawarcie Umowy na warunkach wskazanych Regulaminem jest niezbędne do wypłaty wynagrodzenia z tytułu Programu Afiliacyjnego.

 4. Każdy Wydawca po uzyskaniu akceptacji statusu Wydawcy, w programie, w którym zamierza uczestniczyć może zawrzeć umowę na warunkach określonych poniżej, tylko jeśli posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku Wydawcy posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawarcie umowy wymaga przedłożenia zgody przez rodziców lub uprawnionych do tego opiekunów lub kuratora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przesłanej na adres korespondencyjny: WNT Sp. z o.o. Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn. W przypadku złożenia oświadczenia woli zawarcia niniejszej umowy przez osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy braku zgody rodziców, opiekuna lub kuratora umowa nie zostanie zawarta i nie wywoła żadnych skutków prawnych.

 5. Po przeczytaniu Postanowień wstępnych Wydawca oświadcza, że składa WNT Sp. z o.o. ofertę zawarcia umowy na poniższych warunkach.


 

§4 Program Afiliacyjny - Usługa


 

 1. O status Uczestnika Programu Afiliacyjnego mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne, mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

  • przedsiębiorcy oraz inne podmioty i instytucje, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę prawną, o ile mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.

 2. Wydawca po dokonaniu autoryzacji i uzyskaniu statusu Wydawcy może uczestniczyć w Programie Afiliacyjnym wykorzystując kreacje zarejestrowane w Programie Afiliacyjnym. Wykorzystanie innych niż zarejestrowane kreacji wymaga zgody Programu Partnerskiego Just Travel

 3. Program Afiliacyjny może zostać w dowolnym terminie zmieniony, zakończony lub zmianie mogą ulec warunki uczestnictwa. Warunki obowiązujące w Programie Afiliacyjnym będą udostępniane na stronie Programu Partnerskiego Just Travel. Wydawca jest zobowiązany do bieżącego monitoringu informacji na temat zmian w Programie Afiliacyjnym lub warunków wynagrodzeń dla Wydawców przez zarejestrowaną stronę.

 4. Wydawca zobowiązany jest do przestrzegania zobowiązań zawartych w Programie Afiliacyjnym, a w szczególności wszystkich postanowień dotyczących charakteru i zawartości strony internetowej Wydawcy a także korzystania ze znaków handlowych i logo osób trzecich lub innych Wydawców.

 5. Program Partnerski Just Travel zastrzega sobie możliwość renegocjacji zawartej umowy lub jej rozwiązania. W przypadku gdy Wydawca nie zaakceptuje zmian, umowa ulega rozwiązaniu, a Wydawca zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z uczestnictwa w Programie Afiliacyjnym lub Sieci Programów Afiliacyjnych.


 

§5 Prawa i obowiązki Organizatora


 

 1. Organizator jest zobowiązany do monitorowania Ruchu ze Stron Wydawcy na Strony Docelowe. Uzyskany ruch będzie stanowił zgodnie z warunkami Programu Afiliacyjnego podstawę do wyliczenia wynagrodzenia Wydawcy. Wydawca wyraża zgodę na dokonywanie rozliczeń finansowych na podstawie danych uzyskanych przez Program Afiliacyjny.

 2. Organizator udostępni online Wydawcy przez panel WWW statystyki dotyczące ruchu, będące podstawą do wyliczania wynagrodzenia Wydawcy.

 3. Organizator zobowiązany jest do podsumowywania określonych okresów rozliczeniowych i dokonywania rozliczeń z Wydawcami na wskazane konto bankowe wynikające z Umowy.


§6 Prawa i obowiązki Wydawcy


 

 1. W celu wykonania niniejszej umowy Wydawca zobowiązuje się stosować wszelkie własne środki oraz materiały i narzędzia udostępnione przez Organizatora oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność swoich Stron Internetowych ze wszystkimi powszechnie obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.

 2. Wydawca oświadcza, że wszystkie dane identyfikacyjne Wydawcy oraz posiadanej strony internetowej podane w Sieci Programów Afiliacyjnych są prawdziwe, kompletne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.

 3. Wydawca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do podania pełnej nazwy firmy, numeru z rejestru przedsiębiorców KRS lub numeru wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, adresu siedziby oraz adresu do korespondencji, jeśli jest inny od adresu siedziby, numeru NIP i REGON oraz danych osoby upoważnionej do jego reprezentowania.

 4. Wydawca nieprowadzący działalności gospodarczej zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, oraz przesłania kopii stron dowodu tożsamości umożliwiających identyfikację osoby przez Program Partnerski Just Travel (drogą pocztową na adres wskazany w paragrafie 3 pkt 4 lub drogą elektroniczną).

 5. Wydawca oświadcza, że posiada prawa do wszystkich zamieszczonych na Stronie Wydawcy utworów i że nie naruszają one praw osób trzecich, włączając w to prawa własności intelektualnej oraz, że utwory i informacje nie mogą zostać uznane za obraźliwe, niedozwolone lub budzące wątpliwości. Jednocześnie Wydawca oświadcza, że osoba będąca właścicielem praw do informacji i utworów na Stronie Wydawcy udzieliła zgody na ich publikacje,, a Wydawca posiada stosowne potwierdzenia tej zgody.

 6. Wydawca nie ma wglądu do bazy danych Organizatora oraz do praw wykorzystywania jej na zewnątrz.

 7. Wydawca zobowiązuje się do utrzymywania infrastruktury informatycznej niezbędnej do wykonania warunków niniejszego Regulaminu i Umowy oraz że nie będzie w jakikolwiek sposób generować lub przyczyniać się do generowania sztucznego ruchu do stron reklamodawców.

 8. Wydawca udostępni kanał komunikacyjny w postaci adresu e-mail oraz zobowiąże się do niezwłocznie do poinformowania Organizatora o jakichkolwiek zmianach w witrynie Wydawcy, zmianach budzących wątpliwości niewłaściwego lub bezprawnego użycia linków Reklamodawców od strony Organizatora i/lub Programu Afiliacyjnego lub usługi Organizatora w jakikolwiek sposób.


§7 Wynagrodzenie


 

 1. Warunki wynagradzania Wydawcy w danym Programie Afiliacyjnym stanowią cześć składową niniejszego Regulaminu, który jest ogłaszany przez Organizatora nie podlegają jakiejkolwiek negocjacji i zamieszczone są na stronie Programu Afiliacyjnego.

 2. Wynagrodzenie Wydawcy stanowi kwotę należną, powiększoną o należny podatek od towarów i usług. Kwota należna wykazana będzie Wydawcom raportem, generującym Ruch na stronie internetowej Wydawcy, dostępnym dla Wydawcy po zalogowaniu się na stronie Organizatora. Wydawca zobowiązany jest podać szczegółowe dane dotyczące swojego rachunku bankowego (w tym nazwę banku i oddziału, nr oddziału oraz nr rachunku bankowego Wydawcy) na stronie internetowej Organizatora.

 3. Wypłata dokonywana jest elektronicznie na podstawie faktur, rachunków lub innych dokumentów wystawianych przez Wydawcę na dwa miesiące z dołu na konto bankowe Wydawcy tylko w przypadku, gdy stanowi z ostatniego miesiąca lub z kilku okresów rozrachunkowych kwotę co najmniej 150 PLN (sto złotych polskich) lub innej, wyższej, kwoty minimalnej, ustawionej na stronie internetowej Programu Partnerskiego Just Travel oraz jeśli Program Partnerski Just Travel otrzyma zapłatę za transakcje od Reklamodawców. W przypadku, gdy w danym okresie rozrachunkowym kwota nie przekroczy założonej kwoty minimalnej zostaje ona automatycznie dodana do kolejnego miesiąca.

 4. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej rozliczamy się na podstawie rachunku przesłanego do WNT Sp. z o.o. W celu dopełnienia formalności oczekujemy od partnerów wypełnienia i podpisania dwóch dokumentów:

 5. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej. pobierz

 6. oświadczenie o nie byciu płatnikiem podatku VAT. pobierz

 7. Poniżej załączony link do pobrania wzoru dokumentu na podstawie którego będą regulowane płatności wobec partnerów.Wypełniony rachunek należy przesłać na adres: biuro@just-travel.pl

 8. Wzór rachunku dla WNT Sp. z o.o. pobierz

 9. Osoby fizyczne - właściciele stron internetowych - nie prowadzący działalności gospodarczej, zobowiązani są do samodzielnego rozliczania podatków z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia za ich udostępnianie. Umowa, pozwalająca na korzystanie z części strony internetowej, m.in. na zamieszczanie na niej reklam ma charakter zbliżony do umowy najmu - takie też stanowisko przyjął Krakowski Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z marca 2010 roku. W praktyce oznacza to, że spółka WNT Sp. z o.o. nie jest płatnikiem podatku dochodowego od wypłacanych wynagrodzeń osobom fizycznym, które "wynajmują" powierzchnię na swoich stronach internetowych.
  Co to oznacza dla Partnera? Oznacza to, tyle, że teraz partner będzie otrzymywać od WNT Sp. z o.o. więcej pieniędzy, ale będzie musiał samodzielnie rozliczyć się z właściwym sobie urzędem skarbowym, korzystając z odpowiedniego formularza PIT.

 10. Z zastrzeżeniem paragrafu 7.1, wynagrodzenie Wydawcy wypłacane będzie w okresach dwa miesiące z dołu pod warunkiem, że Wydawca wygeneruje prawidłowy Ruch a Organizator otrzyma płatności od wszystkich przedsiębiorców, w których Programach Afiliacyjnego zarejestrowany jest Wydawca. Zakumulowane sumy nie są powiększane o jakiekolwiek odsetki.

 11. Zapisy niniejszego Regulaminu nie stanowią ani nie powinny być traktowane jako zapisy tworzące spółkę lub relacje pracodawca-pracownik pomiędzy Organizatorem a Wydawcą.


§8 Odpowiedzialność Organizatora


 

 1. Organizator nie udziela żadnej gwarancji poprawnego działania serwisu Organizatora lub linków do jakichkolwiek Stron Afiliacyjnych oraz określonego poziomu wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług na rzecz Organizatora, zgodnie z Umową.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy techniczne, błędy pojawiające się na stronach Reklamodawców, błędne wstawienie skryptów zliczających przez Reklamodawców.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy techniczne, błędy pojawiające się na stronach Wydawców, błędne wstawienie skryptów zliczających przez Wydawców.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady w działaniu serwisu internetowego Organizatora, przerwy w dostępie do usługi, przypadki naruszenia danych lub utratę danych w systemie przetwarzania informacji, wady w systemie bezpieczeństwa lub wirusy oraz inne szkodliwe komponenty oprogramowania w usłudze Organizatora lub za jakiekolwiek szkody w usłudze, oprogramowaniu Wydawcy i/lub stronie internetowej Wydawcy spowodowane wirusami lub komponentami oprogramowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy we wprowadzaniu linków na stronie Wydawcy lub za określoną funkcję linków.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Reklamodawcy, którzy zarejestrowali Programy Partnerskie w Programie Afiliacyjnym, nie wypełniają swoich zobowiązań zgodnie ze swoim Programem Afiliacyjnym.


§9 Rozwiązanie umowy i czas jej obowiązywania.


 

 1. Umowa wchodzi w życie z dniem zaakceptowania przez Wydawcę postanowień niniejszego Regulaminu oraz uzyskania statusu Wydawcy.

 2. Wydawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, w dowolnym terminie. Wydawca zobowiązany jest zaprzestać korzystania z serwisu niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy i usunąć wszystkie linki do Stron Reklamodawców.

 3. Organizator ma prawo rozwiązać Umowę z Wydawcą lub Reklamodawcą w trybie natychmiastowym w przypadku:

 4. naruszenia przez Wydawcę postanowień Umowy lub Regulaminu.

 5. prowadzenia przez Wydawcę działalności sprzecznej z prawem.

 6. zamieszczenia odnośników na stronach Wydawców zawierających: treści niezgodne z prawem lub obraźliwe, oszczercze, naruszające dobre imię osoby lub osób trzecich, nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów miedzy narodami, naruszające prawa autorskie,  zachęcające do łamania praw autorskich, treści udostępniające jakiekolwiek wirusy, konie trojańskie lub inne szkodliwe elementy, gdy Wydawca postępuje w sposób niewłaściwy usiłując wygenerować Sztuczny Ruch do Stron Reklamodawców

 7. gdy Wydawca postępuje w sposób niewłaściwy usiłując wygenerować Sztuczny Ruch do Stron Reklamodawcy

 8. uzasadnionych przypadkach nie wskazanych w Regulaminie.

 9. gdy Wydawca nie wygeneruje żadnego Ruchu przez okres jednego roku

 10. Organizator ma prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 11. O rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy Organizator poinformuje Wydawcę poprzez stronę internetową Programu Partnerskiego Just Travel lub e-mailem.

 12. Niniejsza Umowa przestaje wiązać niezwłocznie po rozwiązaniu, i od tej chwili Wydawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie za dany Program Afiliacyjny. Wynagrodzenie nie przysługuje także, jeśli Wydawca naruszył postanowienia punktu 3 niniejszego paragrafu.

 

§10 Oświadczenia

 

 1. Program Partnerski Just Travel oświadcza i gwarantuje Wydawcy, że dysponuje niezbędnymi środkami technicznym (sprzęt, oprogramowanie, itp.) umożliwiającymi współpracę zgodnie z Regulaminem.

 2. Wydawca oświadcza i gwarantuje Programowi Partnerskiemu Just Travel, że dysponuje niezbędnymi zasobami umożliwiającymi współpracę zgodnie z Regulaminem oraz że przysługują mu wszelkie prawa do Serwisu.

 3. Wydawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa do prezentacji Reklamy.


 

§11 Postanowienia końcowe


 

 1. Organizator ma prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym momencie, dokonując wypowiedzenia zawartych Umów z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim wypadku Uczestnicy mają prawo do otrzymania zgromadzonego czynszu w całości, w nieprzekraczalnym terminie wskazanym jako data rozwiązania umowy i zakończenia Programu Partnerskiego.

 2. Organizator oraz Uczestnik ma prawo rozwiązać Umowę udziału w Programie Partnerskim bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy działania Organizatora lub Uczestnika związane z realizacją umowy są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa lub dobrymi obyczajami.

 3. Organizator oraz Uczestnik ma prawo rozwiązać Umowę udziału w Programie Partnerskim bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy działania Organizatora lub Uczestnika związane z realizacją umowy są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa lub dobrymi obyczajami.

 4. Wydawca zobowiązuje się do zrekompensowania na rzecz Organizatora jakiejkolwiek szkody lub kosztów spowodowanych niewłaściwym wykorzystywaniem programu Afiliacyjnego, jak z tytułu problemów technicznych lub utraty danych spowodowanych przez Wydawcę.

 5. Wydawca wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej Organizatora swoich: imienia i nazwiska oraz adresu strony internetowej.

 6. Organizator jest właścicielem wszystkich praw autorskich, znaków towarowe, praw własności intelektualnej, wiedzy specjalistycznej lub jakichkolwiek innych praw związanych z usługą lub oprogramowaniem niezbędnym do jej świadczenia. Na mocy niniejszej Umowy Wydawca nie nabywa jakichkolwiek praw lub licencji z wyjątkiem prawa do wykorzystywania linków do Stron Docelowych zgodnie z warunkami Umowy.

 7. Każda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od współpracy za pisemnym wypowiedzeniem, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 8. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o wypowiedzeniu jest skuteczne z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rezygnacji. W takim wypadku Organizator jest zobowiązany do wypłaty należnego wynagrodzenia do momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

 9. Usunięcie danych przez Uczestnika, albo skierowane do Organizatora żądania usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, będzie stanowić podstawę do rozwiązania umowy przez Organizatora bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 10. W kwestiach nieunormowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego i obowiązującego prawa polskiego.

 11. Do rozpatrywania spraw wynikających z Programu Partnerskiego zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, a dotyczące świadczenia usług przez Organizatora., którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Uczestników będących konsumentami. Miejscem wykonywania umowy jest siedziba Organizatora.

 12. O wszystkich zmianach dokonanych przez Organizatora w Regulaminie, Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej. Wydawca jest zobowiązany do bieżącego kontrolowania zmian w Regulaminie.

 13. Miejscem wykonywania umowy jest siedziba Organizatora.

 14. Strony mogą porozumiewać się drogą elektroniczną, listowną, telefoniczną.

 15. Strony oświadczają, ze zapoznały się z tekstem niniejszego Regulaminu i zawierają niniejsza Umowę z wolą rzetelnego wypełnienia jej wszystkich postanowień.

 

Pliki do pobrania

Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito